آقای دکتر محمدرضا خلیل آبادی

Dr. Mohammad Reza Khalilabadi

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

Researcher ID: (265207)

23
19
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب مبانی دینامیک اقیانوسها (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در استادیار دانشگاه صنهتی مالک اشتر (1397-تاکنون)