آقای دکتر محمود صدوقی

Dr. Mahmood Sadoughi

مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس(استادیار)

Researcher ID: (23602)

109
4
13
7
4

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مجتمع آموزش عالی گناباد (1393-1399)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد (1392-1399)
 • سابقه تدریس در دانشگاه فنی و حرفه ای گناباد (1392-1399)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس (1391-1399)
 • سابقه تدریس در دانشگاه سما گناباد (1392-1399)
 • سابقه تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی پارس گناباد (1392-1399)
 • سابقه تدریس در مدرس دوره های DIgSILENT,MATLAB,DIALUX,PLCدر فنی و حرفه ایی (1392-1399)
 • سابقه تدریس در مجتمع آموزش عالی چیستا مشهد (1393-1399)
 • سابقه کار صنعتی در شرکت بامداد نیرو گستران شرق مشهد (1394-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در باشگاه پژوهشگران جوان (1389-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود (1393-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در قطار شهری مشهد (1399-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در شرکت برق مشهد (1399-1401)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • PVSYS - فنی و حرفه ایی (1393)
 • DIALUX - فنی و حرفه ایی (1391)
 • DIgSILENT - فنی و حرفه ایی (1389)
 • PLC - فنی و حرفه ایی (1389)
 • MATLAB - فنی و حرفه ایی (1387)
 • کابل خودنگهدار - فنی و حرفه ایی (1387)
 • سیم بانی - فنی و حرفه ایی (1387)