آقای دکتر رسول کشفی

Dr. Rasoul Kashfi

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

Researcher ID: (297978)

49
3
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Mahmood Sadoughi, Rasoul Kashfi. "A New Control Strategy for Dynamic Voltage Restorer (DVR) is Presented to Compensate Effectively Voltage Sags."

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی