آقای دکتر محمدعلی ززولی

Dr. Mohammad Ali Zazouli

استاد، گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184264)

66
100
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی