آقای هومن بهمن پور

Hooman Bahmanpour

رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178700)

88
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی