آقای امیرمازیار رئیس قاسمی

Amirmaziar Raeisghasemi

مسئول محترم دبیرخانه آبا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178325)

21
1
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی