مقالات دوفصلنامه مدل سازی آماری: نظری و کاربردها، دوره 1، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 19 اردیبهشت 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 256