مقالات دوفصلنامه مدل سازی آماری: نظری و کاربردها، دوره 2، شماره 1