مقالات دوفصلنامه مدل سازی آماری: نظری و کاربردها، دوره 4، شماره 2