مقالات فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین، دوره 7، شماره 4