مقالات فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین، دوره 8، شماره 1