مقالات دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها، دوره 2، شماره 2