مقالات مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری، دوره 12، شماره 3