آقای دکتر محمد قاسم زاده

Dr. Mohammad Ghasemzadeh

دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد ، یزد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179801)

77
15
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی