مقالات نشریه پژوهش های سلامت محور، دوره 3، شماره 4