مقالات نشریه پژوهش های سلامت محور، دوره 1، شماره 2