ماهنامه امنیت اقتصادی

Economic security

ماهنامه امنیت اقتصادی توسط مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی پذیرای مقالات تحلیلی حوزه امنیت اقتصادی می باشد.