مقالات فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، دوره 14، شماره 31