مقالات فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری، دوره 2، شماره 3