مقالات فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، دوره 26، شماره 4