آقای دکتر فرید براتی

Dr. Farid Barati

دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373559)

7
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی