دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامی

Islamic Psychological Research

نشریه «پژوهش های روان شناسی اسلامی» نشریه ای علمی و بین المللی است و در پی آن است که اندیشه های علمی دانش پژوهان و اساتید را با محوریت «مطالعات روانشناختی» مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی منتشر نماید.

این نشریه در حوزه روان‌شناسی مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی مقاله می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)