دوفصلنامه مطالعات اسلامی در علوم تربیتی

Islamic studies in educational sciences

دوفصلنامه مطالعات اسلامی در علوم تربیتی توسط جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با اسلام وعلوم تربیتی مقاله می پذیرد.

علافه مندان می توانند مقالات علمی خود را در حوزه های منتشر شده به دبیرخانه این نشریه ارسال نمایند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)