دوفصلنامه پژوهشهای روان شناختی

Psychological research

دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی ،اولین نشریه علمی - پژوهشی پس از انقلاب در زمینه روان شناسی که از سال ۱۳۷۰ تا کنون زیر نظر دکتر رضا زمانی فعالیت دارد.

این مقاله در حوزه های مرتبط با روانشناسی و روانشناسی علوم تربیتی مقاله می پذیرد.