مقالات فصلنامه پژوهش های بازاریابی اسلامی، دوره 2، شماره 3