مقالات دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری، دوره 12، شماره 23