مقالات مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 17، شماره 112