آقای دکتر تقی رازی

Dr. Taghi Razi

دانشیار - دانشگاه جندی شاپور اهواز

Researcher ID: (458656)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران