آقای دکتر مصطفی مهرابی بهار

Dr. Mostafa Mehrabi Bahar

استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180358)

1
9
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی