خانم دکتر اشرف آل یاسین

Dr. Ashraf Al Yassin

دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی تهران

Researcher ID: (458646)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران