مقالات مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 18، شماره 182