دوفصلنامه یافته های مدیریت آموزشی

دوفصلنامه یافته‌های مدیریت آموزشی توسط دانشگاه بین المللی المصطفی(ص) افغانستان منتشر می شود.

این مجله در حوزه های مرتبط با مدیریت آموزشی مقاله می پذیرد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه های مدیریت آموزش به دبیرخانه مجله ارسال نمایند.