مطالعه نقش عوامل تاثیر گذار نظام حقوق و دستمزد در رضایتمندی شغلی کارکنان شبکه بهداشت استان لرستان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 793

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MNGTCONF07_180

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق مطالعه نقش عوامل تاثیر گذار نظام حقوق و دستمزد در رضایتمندی شغلی کارکنان شبکه بهداشت استان لرستان میباشد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شبکه بهداشت استان لرستان میباشد، که تعداد آنها برابر با N = 3518 نفر می باشد. با توجه به جامعه آماری در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان تعداد 347 نفر به عنوان نمونه به دو روش نمونه گیری طبقه ای نسبی و غیر احتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمعآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد عوامل تاثیر گذار نظام حقوق و دستمزد میرسپاسی، (1394) و رضایتمندی شغلی لینز، (2003)حاوی 30 سوال استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه ها ضریب آلفای کرونباخ برابر 0,936محاسبه گردید و پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمونهای کلموگروف – اسمیرونوف جهت تایید نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیه ها به کمک نرمافزار SPSS نسخه 22 استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل تاثیر گذار بر نظام حقوق و دستمزد(مهارت و دانش شغلی، میزان مسیولیت، شرایط محیط کار، شرایط جسمی، شرایط فکری) بر رضایت شغلی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان استان لرستان تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

کلیدواژه ها:

نظام حقوق و دستمزد ، مهارت و دانش شغلی ، میزان مسیولیت ، رضایت شغلی کارکنان

نویسندگان

شیرین مهربان

عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد،ایران

سیده مریم موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود