تشخیص مقایسه ای آلودگی شتران یک کوهانه به تک یاخته ی تریپانوزوما اوانسی و میکروفیلر دیپتالونما اوانسی به روشهای انگل شناسی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 707

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVSC12_095

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

تریپانوزوما اوانسی، تک یاخته ی خونی شتر میباشد که آلودگی با آن موجب ضعف و کم خونی و مشکلات عمومی مانند لاغر شدن حیوان، تحلیل کوهان و ایجاد پلاک های پوستی و ادماتوز در جلوی سینه و نواحی شکم میشود. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی روش های تشخیصی به صورت مقایسه ای در شترهای یک کوهانه ی کشتار شده در کشتارگاه دام نجف آباد استان اصفهان انجام شد. دیپتالونما اوانسی نماتود دستگاه تناسلی شتر میباشد که نوزاد آن میکروفیلر نامیده می شود و توسط پشه های آیدس و کولیکوییدس منتقل میشود. آلودگی با دیپتالونما اوانسی سبب تورم بیضه درشتران میشود. مواد و روشها: تعداد 200 نمونه خون در بهار 96 از شترهای یک کوهانه ی کشتار شده در کشتارگاه نجف آباد اخذ شد و به روشهای مختلف انگل شناسی شامل گسترش، کلرید جیوه و نات مورد آزمون واقع شدند. بحث و نتیجه گیری: آلودگی با تریپانوزوما اوانسی در روش گسترش3/5٪و در روش کلرید جیوه 12/5٪ گزارش شدکه این مقدار قابل توجه می باشد. در روش نات آلودگی با دیپتالونما اوانسی گزارش نشد. با توجه به حضور تک یاخته ی تریپانوزوما اوانسی در منطقه، از ورود دام های مشکوک به منطقه باید جلوگیری کرد. طبق بررسی های آماری هیچ گونه ارتباط معناداری (p<0/05) بین سن و جنس و میزان ابتلا به تریپانوزوما اوانسی مشاهده نشد. ابتلا به میکروفیلر دیپتالونما اوانسی در هیچ نمونه ای مشاهده نشد.

نویسندگان

سعید دادخواه تهرانی

دکتری انگل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج

یاسر پیرعلی

استاد انگل شناسی، دانشگاه شهرکرد

مجید ریاحی دهکردی

مربی انگل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

سیدرضا حسینی

استادیار انگل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد