بررسی رابطه ی وابستگی به فضای مجازی ( اینترنت )، سبک های روابط خانوادگی و مشکلات تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,787

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF06_112

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه وابستگی به فضای مجازی ( اینترنت)، سبک های روابط خانوادگی و مشکلات تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران بود. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر اجرا، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستانی نواحی مختلف شهر تهران بود که به کمک روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای، 359 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان ناحیه 1 . 3 شهر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ، پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ و مقیاس تجدیدنظر شده الگوی ارتباطی خانواده کویرنر و ییتزپاتریا استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین جهت گیری گفت و شنود، جهت گیری همنوایی، اعتیاد به اینترنت و سازگاری تحصیلی، شامل سازگاری آموزشی، عاطفی و اجتماعی رابطه معنادار برقرار است در حالی که بین سازگاری آموزشی و اجتماعی با جهت گیری همنوایی رابطه معناداری یافت نشد. از طرفی دیگر، جهت گیری گفت و شنود و اعتیاد به اینترنت قادر به پیش بینی سازگاری دانش آموزان بودند. بنابراین، ضروری است، در فرآیند سازگاری دانش آموزان به نقش الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به اینترنت توجه کافی نمود.

نویسندگان

ندا ملکی قربانی

روانشناسی بالینی