بررسی تاثیر مشخصات کمیته حسابرسی بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

467

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MINOOSEMINAR03_024

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مشخصات کمیته حسابرسی بر هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.نوع پژوهش بر حسب هدف، کاربردی می باشد. برای گردآوری اطلاعات مورد نیازدر بخش پیشینه تحقیق و همچنین مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش مشخصات کمیته حسابرسی شامل استقلال، تخصص مالی، اندازه کمیته حسابرسی که جزء متغیرهای مستقل به شمار می آیند و از طریق تجزیه وتحلیل صورت های مالی شرکت ها به دست می آیند و هموارسازی سود که به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق به حساب می آید، از طریق مدل تعدیل شده جونز اندازه گیری شده است. در این پژوهش، تعداد 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران در دوره زمانی 1391 الی 1395 بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیونی و نرم افزار اقتصاد سنجی ایویوز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص های کمیته حسابرسی از جمله استقلال، تخصص مالی و اندازه کمیته حسابرسی بر هموار سازی سود تاثیر معنا داری دارند

نویسندگان

پروانهطاهری مفرد
پروانه طاهری مفرد

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شرق گلستان، گنبد، ایران

عابدینبرزگر خاندوزی
عابدین برزگر خاندوزی

عضو هیت علمی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شرق گلستان، گنبد، ایران