بررسی رابطه بین مدیریت دانش با انگیزش شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اهواز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 466

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH01_071

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش با انگیزش شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اهواز است.نوع تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی، همبستگی است و به روش میدانی انجام گردید. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان اهواز می باشد(220 : N). نمونه ی آماری با توجه به جدول مورگان، 136کارشناس در نظر گرفته خواهد شدکه به شکل تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه مدیریت دانش عسگری (1384) استفاده شده است و برای بررسی انگیزه شغلی از پرسشنامه سنجش انگیزش شغلی هرزبرگ(حسینی و همکاران، 1392) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار، رسم نمودارها) و آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونف جهت تعیین توزیع طبیعی داده ها ، ضریب همبستگی جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای تحقیق و تحلیل رگرسیون چند متغیره جهت پیش بینی برخی متغیرهای تحقیق از روی متغیرهای دیگر در نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین مدیریت دانش و تمام ابعاد آن و انگیزه شغلی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اهواز رابطه معنی داری وجود دارد و مدیریت دانش پیش بین مناسبی برای انگیزه شغلی کارمندان می باشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، انگیزش شغلی ، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اهواز

نویسندگان

باقر سبحانی جو

کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران

محمد خیبری

دانشیار دانشگاه تهران