تهیه و اعتباریابی ابزار سنجش آمادگی ورودی یادگیرنده به دوره های الکترونیکی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 611

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEM-1-3_008

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تدوین و ارایه ابزار سنجش امادگی ورودی یادگیرنده به دوره های الکترونیکی است ویژگیهای ورودی یادگیرنده الکترونیکی یکی ازدروندادهای مهم محیطهای اموزشی الکترونیکی است که برفرایند و بروندادهای اموزشی تاثیرمیگذارد جامع اماری این پژوهش شامل دودسته متخصصان یادگیری الکترونیکی کشور و کاراموزان پسررشته های فنی حرفه ای است برای انتخاب نمونه ازبین متخصصان یادگیری الکترونیکی ازروش نمونه گیری ملاک محور و برای انتخاب نمونه ازجامعه کاراموزان ازروش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد کارآموزان شرکت کننده دراین پژوهش افرادی هستند که درتابستان 1388 درآموزشگاه های دولتی و آزادزیرنظر سازمان آموزش فنی حرفه ای کشورثبت نام کرده اند با مطالعه مبانی و پیشینه مربوط به امادگی یادگیرنده الکترونیکی پنج عامل و 37گویه مربوط به آنها استخراج شد برای تعیین روایی صوری و محتوایی به متخصصان ارسال گردید داده های حاصل ازاین کار با استفاده ازابزارهای پرسشنامه و مصاحبه جمع اوری شد تحلیل داده ها نشان داد که پنج عامل شناسایی شده ازطرف متخصصان تایید و برخی ازگویه ها به صورت جزیی باکلی تغییر یافت سپس برای تعیین پایایی ابزار پرسشنامه به صورت مقدماتی دربین 60 نفر ازکاراموزان فنی حرفه ای توزیع و تحلیل شد تحلیل همبستگی هرگویه با کل گویه ها0/89 محاسبه شد و دمورد ازگویه ها که با کل گویه ها همبستگی کمتری داشتند کنارگذاشته شدند سپس پرسشنامه دربین 540 نفر ازکاراموزان نمونه اماری توزیع و 412 پرسشنامه جمع اوری شد نتایج تحلیل عاملی بااستفاده ازروش واریماکس و براساس ازمون اسکری بیانگر وجود پنج عامل دسترسی و مهارت کار با رایانه و اینترنت مهارتهای ارتباطی و مشارکتی ویژگیهای شناختی مهارتهای فراشناختی مهارتهای خود رهیابی درازمون آمادگی ورودی یادگیرنده به دوره های الکترونیکی بود که درمجموع بیش از48/67 درصد ازواریانس کل ازمون را تبیین کردند تحلیل داده های حاصل ازروش تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که پنج عامل شناسایی شده و گویه های مربوط به آنها باهم مرتبط هستند براساس یافته های این پژوهش یادگیرنده داوطلب ورود به دوره های الکترونیکی باید باکاربرد ابزارهای اینترنتی اشناباشد مهارتهای شناختی و فراشناختی داشته باشد و ازقدرت خود رهیابی و برقرارری ارتباط الکترونیکی همزمان و ناهمزمان برخوردار باشد

نویسندگان

فرهاد سراجی

عضو هییت علمی دانشگاه بوعلی سینا

مسیب یارمحمدی واصل

عضو هییت علمی دانشگاه بوعلی سینا