بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از تک یاخته توکسوپلاسما گوندیی در گوسفندان مناطقی از استان اصفهان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 452

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_VTJ-30-3_011

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

توکسوپلاسموز، عفونت تک یاخته ای است که منجر به ایجاد سقط جنین در حیوانات خون گرم و از جمله در گوسفند می شود. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع عفونت ناشی از توکسوپلاسما گوندیی در گوسفندان مناطقی از استان اصفهان بود. به این منظور؛ تعداد 320 نمونه سرمی از جمعیت مذکور تهیه و از نظر وجود پادتنهای IGg مربوط به این تک یاخته با روش الایزای غیرمستقیم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد 73 مورد از 320 سرم مورد بررسی ) 81 / 22 درصد( دارای تیتر سرمی قابل اندازه گیری ضد توکسوپلاسما گوندیی بودند. نمونه های مورد بررسی، بر حسب سن گوسفندان، به پنج گروه طبقه بندی شدند: یک تا 5/ 1 سال، از 5/ 1 تا 5/ 2 سال، از 5/ 2 تا 5/ 3 سال، از 5/ 3 تا 5/ 4 سال و پیرتر از 5/ 4 سال. شیوع سرمی ضد تک یاخته مذکور در این نمونهها بررسی شد و نتایج بررسی به ترتیب نشا ندهنده شیوع 66 / 16 ، 48 / 19 ، 07 / 22 ، 77 / 25 و 49 / 25 درصد در گروه های مذکور بود. بررسی آماری نشان دهنده ی وجود ارتباط آماری معنی داری بین افزایش سن و افزایش یا کاهش موارد مثبت عفونت نبود ) 05 / P<0 (. نتایج بررسی نشان می دهد علاوه بر شیوع نسبتا بالای عفونت و امکان ایجاد سقط جنین در جمعیت گوسفندان، امکان انتقال بیماری به انسان از طریق مصرف گوشت و فراورده های گوشتی عمل آوری شده با حرارت ناکافی نیز وجود دارد

نویسندگان

مرتضی حسینی نژاد

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

مصطفی شفاعتی فرد

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

یاسر پیرعلی

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

حمیدرضا عزیزی

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران