ارزیابی ریسک حریق ناشی از برق در مجتمعهای تجاری بازار تهران مطالعه موردی: راسته سید ولی بازار تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 851

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_005

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

حریق یکی از مهمترین خطرات در جوامع امروزی ا ست که از ری سک بالایی برخوردار ا ست. با توجه به اینکه، مردم ب صورت غیر ایمن از برق ا ستفاده می کنند در صد بالایی از منابع حریق را بخود اختصاص می دهد. هدفی که در این تحقیق بدنبال آن هستیم تعیین میزان ریسک حریق ناشی از برق در مجتمع های تجاری بازار تهران بود. در این تحقیق ریسک حریق ناشی از برق با FMEA-SAW مورد ارزیابی قرار گرفت این تحقیق ب صورت موردی در را سته بازار کفاش ها (سیدولی) بازار بزرگ تهران انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای امتیازبندی معیارها و زیر معیارهای ریسک از روش وزندهی ساده (SAW) و انتروپی شانون ا ستفاده شده ا ست. جامعه پژوهش، 217 مغازه از را سته سیدولی بازار بزرگ تهران بود که برای نمونه انتخاب شدهاند. یافتههای پژوهش ن شان داد، و ضعیت برق مغازههای مورد مطالعه از شرایط مناسبی در برابر حریق برخوردار نیستند. عدم وجود دانش استفاده صحیح از برق مهمترین علل بالا بودن ریسک حریق ناشی از برق است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدرضا مرشددوست

کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهری، دانشکده آتش نشانی دانشگاه علمی کاربردی

منوچهر امیدواری

دانشیار گروه مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین