بررسی تاثیرپیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP برروی بهره وری و نوآوری کارکنان موردمطالعه شرکت ذوب آهن اصفهان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 586

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECIE03_013

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضربررسی تاثیرپیاده سازی موفقیت امیزERP برروی بهره وری ونواوری کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان می باشد روش انجام این پژوهش توصیفی و ازنوع پیمایشی و هدف این تحقیق کاربردی است دراین تحقیق جهت گرداوری داده های لازم ازابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که براساس شاخصهای مولفه های مدل مفهومی پژوهش طراحی شده ا ست تعداد جامعه ی اماری دراین تحقیق 300نفر کاربران حرفه ای سیستم ERP می باشد و تعداد نمونه اماری تحقیق حاضر مطابق فرمول کوکران 169 محاسبه گردیده است و نمونه برداری بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است دراین پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخ به سوالات تحقیق ازرویکرد امارتوصیفی واماراستنباطی رگرسیون استفاده گردیده و نتایج بااستفاده ازنرم افزار SPSS24به دست امده است چهارفرضیه اصلی این پژوهش باتوجه به نتایج تجزیه و تحلیل انجام شده تایید شده و درکل نتایج نشان میدهد که سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP پیاده سازی شده درشرکت ذوب اهن اصفهان دارای تاثیرمثبت و معنی داری برروی بهره وری و نواوری کارکنان می باشد

کلیدواژه ها:

سیستم اطلاعات ، برنامه ریزی منابع سازمانی ، ERP ، بهره وری کارکنان ، نوآوری کارکنان

نویسندگان

مینا درچه سیچانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نورتهران غرب

سعید عبدالمنافی

استادیاردانشگاه پیام نور

علی شایان

استادیار دانشگاه تربیت مدرس