بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر استراتژی های رقابتی با نقش تعدیلگر شدت رقابت (مطالعه موردی: توکا فولاد اصفهان)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,203

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_443

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر استراتژی های رقابتی با نقش تعدیلگرشدت رقابت صورت گرفت . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقاتتوصیفی – پیمایشی قرار میگیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شرکت توکا فولاد اصفهانبه تعداد 741 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، که با توجهبه جامعه آماری حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 253 نفر می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش،پرسشنامه استاندارد بر اساس تحقیق کالکا و همکاران (2017) می باشد، که پایایی این پرسشنامه بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.868 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شدهاز نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری اموس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت هایبازاریابی بر استراتژی های رقابتی تاثیر معنی داری دارد . همچنین نقش تعدیلگر شدت رقابت بر تاثیرقابلیت های بازاریابی بر استراتژی های رقابتی تحویل تایید گشت.

نویسندگان

مجتبی مهراب پور

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران