ارتباط مدیریت زمان با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 819

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF03_084

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمان بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق معلمان تربیت بدنی شهر کرمان (156 نفر) بود و نمونه آماری به صورت تمام شمار انتخاب شد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی، پرسشنامه 48 سوالی مدیریت زمان عزیزی مقدم 1385 و پرسشنامه 22 سوالی فرسودگی شغلی مزلچ 1985 گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و متخصص در حوزه مدیریت تایید گردید. پایایی پرسشنامه های مذکور به ترتیب 73/0 و 79/0 توسط آزمون آلفای کرونباخ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین تمام ی ابعاد مهارت مدیریت زمان به غیر از بعد نه گفتن با فرسودگی شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد و همچنین ب ین مهارت مد یریت زمان با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمان رابطه معنی داری وجود داشت.

نویسندگان

علی کروکی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

حمیدرضا صانعی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مجتبی نجارپور

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان