توزیع فراوانی نسبی آلودگی به انگل های خارجی مونوژن در ماهیان تیزکولی Hemiculter leucisculus , Basilewsky, 1855 و سیم Abramis bramaorientalis , Berg 1950 تالاب انزلی، با نگرش تاثیرآلاینده های رود خانه پیربازار

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 438

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_VTJ-25-4_002

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1395

چکیده مقاله:

تالاب انزلی به عنوان مهم ترین پشتوانه در تکثیر ماهیان دریای خزر می باشد که برای تخم ریزی، زاد و ولد و گاه زیستن، به تالاب روی می آورند. این تالاب در معرض آلودگی با الاینده ها آلی، فاضلاب شهرستان رشت و انزلی و پساب های کشاورزی محدوده آن که از طریق رود خانه پیر بازار به تالاب وارد می شود قرار دارد. میزان شیوع فصلی و تراکم انگل ها توسط الاینده ها آلی تحت تأثیر قرارمی گیرد. از شاخص های متابولیک، انگلی و یا پاتولوژیک، به عنوان یک نشانگر مفید، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای تعیین اثرات الاینده های زیست محیطی استفاده می شود. لذا عمدتا از انگل های خارجی به عنوان شاخص آلودگی استفاده می شود. بدین منظور توزیع فراوانی نسبی آلودگی به انگل های خارجی مونوژن در ماهیان تیزه کولی )leucisculus Hemiculter )از ماهیان بومی و ماهی سیم )berg orientalis brama Abramis )از ماهیان مهاجر تالاب انزلی بررسی شد. نمونه برداری در 5 ایستگاه تالاب انزلی انجام گرفت. در ایستگاه های مربوطه با استفاده از تور پره در هر ایستگاه 30 عدد ماهی سیم و 40 عدد ماهی تیزه کولی صید می شد که به صورت زنده به آزمایشگاه مرکز انتقال یافت. در بین مونوژن ها داکتیلوژیروس به تعداد باالیی در ماهیان مورد بررسی مشاهده گردید که در حدود 4/19ماهیان مورد بررسی مبتال به این انگل می باشند. 4/9 ماهیان به انگل ژیروداکتیلوس و 1/3 به انگل paradoxum Diplozoon مبتلا بوده اند. در پنج مکان نمونه برداری ، قسمت شمالی حوزه مرکزی تاالب انزلی که بار آلودگی آب، ناشی از رودخانه پیر بازار در آن محل بالاست آلودگی به انگل های مونوژن به مقدار شدیدتری مشاهده گردید.از نظر میزان آلودگی بین ماهیان سیم و تیز کولی تالاب انزلی اختلاف معناداری وجود ندارد )005/0

نویسندگان

حمیدرضا عزیزی

استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

احمد طهماسبی کهیانی

دانش آموخته کار شناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم وفنون دریائی خرمشهر

امین نعمت الهی

دانشیار گروه بهداشت ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

میلاد عادل

دانشجویان دکتری حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد