نقش دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بر توانمندسازی دانشجو معلمان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,136

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0316

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش دانشگاه فرهنگیان استان مازندران در توانمندسازی دانشجو معلمان در سال 1393 انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجو معلمان، رؤسا و بخشی از اساتید و معاونین دانشگاه فرهنگیان استان مازندران به تعداد 2854 نفر بوده اند. روش نمونه گیری از نوع تصادفی خوشه ای می باشد که با استفاده از جدول گرجسی مورگان 340 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته میباشد. روایی ابزار با استفاده از نظرات صاحب نظران و با تأیید استاد راهنما انجام گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرانباخ که مقدار آن 0/86 مشاهده شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرمافزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t تک نمونه ای برای ارزیابی و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که نقش دانشگاه فرهنگیان بر توانمندسازی دانشجومعلمان معلمان مثبت بوده است. بیشترین تأثیر دانشگاه فرهنگیان روی مؤلفه اثر بخشی دانشجومعلمان بوده است. تأثیر روی خود کارآمدی، خود ارزیابی دانشجومعلمان نیز به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار گرفت. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات پایینتر از حد میانگین بوده است.

نویسندگان

معصومه حسینی طلب

کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

وحید فلاح

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

محمد صالحی

دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بخشایی، فرح.(1386. ابطه باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی با ...
 • بلانچارد، کنت، کارلوس و آلن راندلوف. (1381). "مدیریت تواناسازی کارکنان"، ...
 • پورصفر، علی، حسینی، رسول. (1388). "توانمند سازی منابع انسانی، مفاهیم، ... [مقاله کنفرانسی]
 • تاتاری، مریم، اطهری، عاطفه. (1391). توانسازی منابع انسانی با تاکید ...
 • تقوایی یزدی، مریم. (1391). "ارائه الگویی جهت توانمند سزی مدیران ...
 • حسن زاده، رمضان. (1391). "روش‌های تحقیق در علوم رفتاری"، تهران: ...
 • حسینی نسب، داوه یکایلی منیع، فرزانه؛ اقبالی قاضی جهانی، نسرین.(1389). ...
 • لانی علی‌اکبر.(1379. "بررسی شیوه مطلوب تربیت معلم در ایران از ...
 • رضائیان، علی. (1382). "مبانی سازمان و مدیریت"، تهران، سازمان مطالعه ...
 • شاهرودی، عفت؛ مهرام، بهروز.(1389). "بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی ...
 • شعبانی، زهرا. (1383). "بررسی تطبیقی برنامه تربیت معلم ایران و ...
 • - عبداللهی، بیژن، نوه ابراهیم، عبدالرحیم. (1386)."توانمندسازی کارکنان کلید طلایی ...
 • کنیلا، دنیس. (1383). "توانمندسازی منابع انسانی"، ترجمه: مهدی ایران نژاد ...
 • مقیمی، سیدمحمد. (1380). "سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی"، نشر ترمه، ...
 • رانفر، پیمانه.(1391). "بررسی کسب برنامه‌های درسی تربیت معلم با صلاحیت‌های ...
 • -میرکمالی، سیدمحمد؛ حسینی، سیدرسول.(1387)." بررسی رابطه بین روحیه خودکارآمدی مدرسان ...
 • - وتن، دیوید، ای؛ کمرون، کیم اس. (1381). "تواناسازی و ...
 • bandura. A. (1986)." Social foundation of thought and action: A ...
 • Browder, L. H.(1994). "Exploring the meaning of teacher empowerment ". ...
 • Edward, J. L. & Green. K. E. & Lyons, C. ...
 • Grove, D. B. (ed), (1971). Webster Third New International Dictionary ...
 • Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2005), Educational Administration : Theory, ...
 • lee, j.a (2001) The empowerment approach to social work practice ...
 • Lightfoot, S. L. (1986). "On goodness of schools: themes of ...
 • Marks, H. M., & Louis, K. S. (1999). "Teacher empowerment ...
 • Randloph , w (2006) _ "A naviating jouney to empowerment" ...
 • Spertzer.G.M, (1995). _ psychological empowerment in the work place. Dimentions, ...
 • Starnaman, S.M., & Miller, K. I. (1992)." A test of ...
 • Sullivan. K. (1995). "Stable leadership, time for reflection contributes to ...
 • Zhang; Yuan Yi chen; Ho Kwong Kwan.(2010). _ Leader empowerment ...
 • نمایش کامل مراجع