مدیریت زیست محیطی حمل و نقل شهری اراک به کمک مدل سازی کاهش مصرف سوخت در مسیریابی مناسب به کمک GIS

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 777

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-4_006

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

کاهش روز افزون منابع انرژی در جهان، لزوم توجه به مدیریت زیست محیطی مصرف انرژی را افزایش می دهد. در این راستا حمل و نقل شهری با توجه به نقش پررنگ در مصرف منابع سوختی حایز اهمیت شایانی است که با رشد قابل ملاحظه شهرسازی، به عنوان یک نگرانیعمده در مدیریت محیط زیست مطرح شده است. هدف تحقیق طراحی وتوسعه یک مدل در محیط GIS با رویکرد معرفی مناطق قابلتوسعه جهت توسعه جاده ها و جانمایی بهینه مقاصد عمده حمل و نقل شهری با هدف افزایش دسترسی و کاهش مصرف سوخت است. شهر اراک به عنوان یک شهر در حال توسعه درایران به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق طراحی یک مدل محاسبهمصرف سوخت در مسیرهای پرتردد و استقرار درست شبکه حمل و نقل نسبت به مناطق تجاری، تفریحی و اداری بوده است. ابزار GIS باتوانایی ارزیابی گزینه های مختلف و نیز هم پوشانی لایه ها ابزاری کارآمد در این تحقیق تلقی می شود. نتایج، بیانگر کارآیی مدل طراحی شده جهت مکان گزینی مناسب شبکه و مقاصد عمده تردد شهری است. نقشه های مختلف بیانگر استقرار نامناسب بخشی از مقاصد عمده تردد در شبکه حمل و نقل است که عوارض ناشی از مصرف بی رویه سوخت را به همراه دارد. با توجه به مصرف بالای سوخت در مسیرهای پرتردد فعلی، نتایج تحقیق ضمن تأ یکد بر بررسی کمی و دلایل مصرف سوخت در این مناطق بر راهکارهایی چون تغ ییر نوع جاده ها در برخی از مناطق پر تردد حاضر، تغ ییر مکان کاربری های تجاری ، اداری و تفریحی و نیز مدیریت مسیر های تردد شهری تا یکد دارد. این تحقیق به روشنی در بر دارنده یک رهیافت علمی در حمل و نقل شهری است که می تواند در برنامه ریزی شهری در سطوح منطقه ای و کشوری مورد استفاده واقع شود

نویسندگان

مهرداد هادی پور

مسئول مکاتبات، استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

شراره پورابراهیم

استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران