آقای دکتر مهرداد هادی پور

Dr. mehrdad Hadipour

دانشیار گروه آموزشی علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318986)

28
13
1
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی