تأثیر پارامترهای روسازی خط آهن در خروج از خط واگن در محل سوزن

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 847

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-2_007

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

ادوات انشعاب (سوزنها) در خطوط راه آهن به علت ساختار پیچیده و ناپیوسته حاکم، به عنوان یکی از مهم ترین نقاط ضعف زیرساختهای ریلی محسوب می شوند. از این رو ارزیابی و پیش بینی امکان خروج از خط در محل این ادوات ازدیدگاه بهره برداری و نگهداری، دارای اهمیت ویژه ای است. این موضوع به عنوان یک مسئله اندرکنش خط و قطار تابع پارامترهای مختلفی از جمله مشخصات هندسی و سازه ای خط و نیز مشخصات دینامیکی وسیله نقلیه ریلی، اعم ازسرعت و بار محوری است. بنابراین، انجام تحلیلهایی که بتواند پارامترهای مختلف مؤثر بر مسئله را منظور کرده و با دقت مناسبی امکان خروج از خط را ارزیابی کند، اهمیت قابل ملاحظه ای خواهد داشت. در تحقیق پیش رو، ارزیابی پارامترهای مؤثر بر پدیده خروج از خط یک واگن تک در محل سوزن با بهره گیری از نتایج تحلیلهای حساسیتصورت گرفته، ارایه شده است. برای این منظور، مدلسازی عددی ناوگان منتخب باری و مسافری در محل سوزن استاندارد با استفاده از نرم افزار دینامیکی ADAMS /RAIL انجام شده و تأثیر پارامترهای هندسی و سازه ای سوزن و پارامترهای بهره برداری ناوگان )بار محوری و سرعت( بر معیار خروج از خط ارزیابی شده است. نتایج ارزیابیها نشانگر آن است که عرض خط در کنار سرعت عبوری ناوگان بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که سختی یکنواخت خط ریلی، تأثیری کمتر از 4 درصد را در نتایج تحلیل نشان می دهد

نویسندگان

مرتضی اسماعیلی

استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

محمدرضا احدی

مسئول مکاتبات، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مسعود فتحعلی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

محمد مهرعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران