بررسی تمایل به پرداخت جوامع روستایی برای حفاظت از خدمات اکوسیستم جنگل جهت جلوگیری از سیلاب (مطالعه موردی: روستاهای خسارت دیده سیل استان مازندران)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAEC12_159

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

یکی از چالش های جدی محیط زیستی کشور پدیده ی طبیعی سیل است که عوامل مختلفی در رخداد آن نقش دارند. هدف از این مطالعهبررسی تمایل به پرداخت جوامع روستایی جهت حفاظت از خدمات اکوسیستم جنگل برای جلوگیری از سیلاب و شناسایی عوامل موثر برآن است. داده های این پژوهش از طریق پیش پرسشنامه آزمون انتخاب به صورت پیمایش میدانی، نمونه گیری تصادفی در ۱۳ روستاخسارت دیده سیل های اخیر در استان مازندران توسط ۴۳ خانوار خسارت دیده در پاییز ۱۳۹۹تکمیل و جمع آوری گردید. متغیرهایاقتصادی- اجتماعی در این تحقیق شامل هشت متغیر سن، جنسیت، شغل، تحصیلات، هزینه، درآمد، آگاهی روستاییان از خدماتاکوسیستمی جنگل و متوسط خسارت سالانه آنها در سیل اخیر بوده است که اثر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت روستاییان موردبررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش با استفاده از ۴۳ پیش پرسشنامه دریافتی نشان داد که متوسط تمایل به پرداختماهانه روستاییان خسارت دیده سیل در استان مازندران ۳۵۱۶۳۰ ریال و متوسط خسارت روستاهای خسارت دیده استان مازندران در سیل-های اخیر ۱۹۶۱۹۷۶۷۰ ریال بوده است. همچنین نتایج بررسی اثر فاکتورهای مختلف بر روی تمایل به پرداخت روستاییان جهت حفاظتاز خدمات اکوسیستم جنگل برای جلوگیری از سیلاب نشان داد که تنها فاکتورهای تحصیلات افراد، هزینه، درآمد و میزان خسارت آنها دررخداد سیل اثر مثبت مستقیم بر روی تمایل به پرداخت افراد دارند. لذا با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میگردد برنامه های مدیریتیبیشتری جهت حفاظت از خدمات اکوسیستم جنگل صورت پذیرد تا از پیامدهای بعدی سیلاب جلوگیری و خسارات آن را کاهش داد.

نویسندگان

حمید امیرنژاد

دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ساره حسینی

دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری