نقش آزار دیدگی در پیش بینی رفتارهای قلدری / قربانی شدن دانش آموزان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_055

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آزار دیدگی در پیشبینی رفتارهای قلدری قربانی شدن دانش آموزان بود. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود کلیه دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول مشگین شهر در سال تحصیلی ۹۵- ۹۴ جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند (۳۲۳۶) از جامعه آماری مذکور تعداد ۲۳۷ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شد برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تجدید نظر شده قلدری قربانی شدن الویوس (۱۹۹۶) و مقیاس آزاردیدگی مالیک و شاه (۲۰۰۷) استفاده شد. داده های . آوری شده با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل .شد. براساس یافته ها بین قلدری قربانی با آزار فیزیکی (۰/۰۰۶>r=۰/۱۸ (p) و غفلت فیزیکی (۰/۰۰۹قربانی شدن را در دانش آموزان داشت (۰/۰۵>p). نتایج این مطالعه بر اهمیت توجه به مشکلات مربوط به آزار دیدگیدانش آموزان به خصوص آزار فیزیکی و غفلت فیزیکی تاکید دارد.

نویسندگان

یلدا اسمعیل نژاد

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

سجاد بشرپور

گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران